Privacy – Cookies – Disclaimer

Art1. Privacy

In deze Privacy Policy wordt onder CreaMuse verstaan zaakvoerder Karen Ketels, handelend onder de handelsnaam CreaMuse (deelproject van PolyArtes Bvba) met maatschappelijke zetel op Korsele 1 – 9667 Horebeke en met ondernemingsnummer BE0837.648.151

CreaMuse volgt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens en de ‘General Data Protection Regulation’ (GDPR in werkingtredend op 25/05/2018).

CreaMuse verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig onderstaande privacyverklaring. Indien u verdere info wenst, of vragen of opmerkingen heeft aangaande dit privacybeleid, kan u steeds terecht bij zaakvoerder Karen Ketels via studioketels@gmail.com of telefonisch op 055/309.809.

a) Verwerkingsdoeleinden

 • CreaMuse verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van klanten
 • Onder persoonsgegevens wordt het volgende verstaan; alle info over een natuurlijke persoon, waardoor deze direct of indirect geïdentificeerd kan worden. (bv. naam, adres, mailadres en telefoonnummer)
 • Deze gegevens zijn noodzakelijk voor een klantenbeheer en klantenadministratie.
 • Deze gegevens worden niet gedeeld met of overgedragen aan andere ondernemingen.

b) Rechtsgronden van de verwerking

 • Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming, of  noodzakelijkheid voor uitvoering van een overeenkomst, binnen het kader van de GDPR.
 • In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft de klant ten allen tijde het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

c) Bewaartermijn en beveiliging

 • De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking.
 • De verwerkte gegevens worden op passende wijze beveiligd tegen ongeoorloofde verwerking en onopzettelijk verlies.

d) Recht op informatie, inzage, correctie, verwijdering, beperking, overdraagbaarheid, verzet aangaande de persoonsgegevens

 • De klant heeft te allen tijde kosteloos recht op inzage van zijn/haar persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn/laten verwijderen/de verwerking ervan laten beperken/en bezwaar maken tegen de verwerking van de hem/haar betreffende persoonsgegevens op basis de GDPR.
 • Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn/haar persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een ander bedrijf.
 • Het uitoefenen van een van bovenstaande rechten, kan heel eenvoudig door een mail te sturen naar het volgende e-mailadres: creamusemail@gmail.com. Of per brief naar CreaMuse – Korsele 1 – 9667 Horebeke

e) Direct marketing

 • De verwerking voor directe marketingdoeleinden gebeurt enkel indien u hiervoor uitdrukkelijk uw akkoord heeft gegeven.

f) Klachten

 • De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel- commission@privacycommission.be).

 

Art2. Cookies

 • CreaMuse maakt gebruik van Cookies (kleine informatiebestanden die op uw computer worden geïnstalleerd als u een website bezoekt). Cookies kunnen geplaatst worden door de server van deze website, maar ook door servers van derde partijen die al dan niet met deze website verbonden zijn. (Bv. Google Analytics; een tool dat CreaMuse statistieken verschaft over aantallen bezoekers, bezochte pagina’s ed. Deze statistieken zijn volledig anoniem en worden verder met niemand gedeeld!)
 • Door het gebruik van Cookies, kan de surfervaring voor de klant worden geoptimaliseerd, en kunnen verbeteringen aan de site worden uitgevoerd.
 • Wie gebruikt maakt van de website van CreaMuse, gaat akkoord met het gebruik van Cookies.
 • Wie het gebruik van Cookies wenst uit te schakelen, kan dit eenvoudig door de browersinstellingen aan te passen. Hou er wel rekening mee dat sommige functies op de website dan mogelijks niet helemaal optimaal werken.

 

Art3. Intellectuele eigendomsrechten

 • De beelden, teksten, domeinnaam en eventuele andere onderdelen van deze site, zijn beschermd door intellectuele rechten. Rechten op de beelden en het logo (ontwerp Karen Ketels) behoren CreaMuse toe. Rechten op de teksten en domeinnaam horen CreaMuse toe. Ook op het ontwerp en de software van de website rusten uiteraard intellectuele rechten. Deze behoren derde partijen toe.
 • Het is volledig verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CreaMuse de inhoud van deze website op te slaan/te reproduceren/te wijzigen/openbaar te maken/te distribueren/te verzenden/te verkopen/over te dragen op enige andere wijze, of rechten hierop te verlenen aan derden.

 

Art4. Disclaimer

 • Hoewel het uiteraard de bedoeling is om de website up-to-date te houden, zijn daar verder geen garanties aan verbonden.
 • CreaMuse behoudt zich het recht voor om de info op de site ten allen tijde aan te passen.