Algemene voorwaarden

ART 1. ALGEMENE INFO

 • Leslocatie CreaMuse: de gebouwen van de Vrije Basisschool, Decoenestraat 8, 9630 Munkzwalm
 • De maatschappelijke zetel: Jules Lootenslaan 39, 9620 Zottegem, België (hier gaan GEEN lessen door)
 • Openingsuren woensdag: 13.00u - 20.30u
 • Openingsuren zaterdag: 9.00-18.00u
 • Directie: Bert De Cock
 • Tel: 0496/35.03.73
 • Mail: creamusemail@gmail.com
 • BTW-nr: BE-0695.839.792
 • Bevoegde rechtbank = Rechtbank van Koophandel Oudenaarde, Bekstraat 14, 9700 Oudenaarde

Art 2. ALGEMENE VOORWAARDEN INSCHRIJVING BIJ CREAMUSE

2.1. Algemeen

Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn verkoopsvoorwaarden, van toepassing bij elke inschrijving bij CreaMuse, hetzij via de Website, hetzij via e-mail, of telefonisch.

 • Inschrijven bij CreaMuse houdt een betalingsverplichting in.
 • Inschrijven bij CreaMuse geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.
 • Wie inschrijft bij CreaMuse verklaart de Algemene Voorwaarden van CreaMuse te kennen en te aanvaarden.
 • De Algemene Voorwaarden zijn verder steeds consulteerbaar via de Website.
 • Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze Algemene Voorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht.

2.2. Toepasselijkheid

 • 'Klant' = ieder natuurlijk - of rechtspersoon die met CreaMuse in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat/komt te staan.
 • 'Leerling' = de al dan niet meerderjarige persoon die de lessen bij CreaMuse
 • 'Huurder' = wie een instrument huurt bij CreaMuse, hetzij in hoedanigheid van Leerling, hetzij als Klant.
 • 'Product/dienst' = het onderwerp van een of meerdere overeenkomsten.
 • 'Website' = de website beheerd door CreaMuse = www.creamuse.be.
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van CreaMuse.
 • Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden, tenzij anders bepaald.
 • Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.
 • Deze Algemene Voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de Klant.
 • Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door CreaMuse aanvaard zijn.
 • CreaMuse behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen.
 • CreaMuse is bevoegd beroep te doen op derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de Klant.
 • Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Klant en CreaMuse met betrekking tot de erin opgenomen materie.

2.3. Totstandkoming van een overeenkomst

 • Een overeenkomst komt geldig tot stand door het (mondeling, schriftelijk, per e-mail) inschrijven bij CreaMuse.
 • Een overeenkomst komt geldig tot stand op het moment dat een inschrijvingsbevestiging door CreaMuse aan de Klant per e-mail is verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mailadres.
 • De Klant en CreaMuse komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand kan komen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van CreaMuse gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.
 • Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle opties aangaande een inschrijving, die mondeling of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan.

2.4. Info en prijzen

 • Informatie over precieze werkwijze, opties en inhoud van de lessen en/of een inschrijving is te vinden op de verschillende onderwerp-specifieke pagina's op de Website.
 • Prijzen aangaande een inschrijving zijn steeds te consulteren op de Website.
 • Alle prijzen vermeld op de Website zijn uitgedrukt in Euro's en zijn inclusief BTW (21%).
 • De Klant is de prijs verschuldigd die CreaMuse in haar bevestiging van deze voorwaarden aan hem te kennen heeft gegeven. fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door CreaMuse worden gecorrigeerd.

2.5. Betaling

 • Inschrijvingen kunnen plaats vinden voor volgende termijnen = volledig schooljaar, trimester I (sept tot kerstvakantie), trimester II (januari - paasvakantie), trimester III (paasvakantie tot einde schooljaar)
 • Instappen na iedere schoolvakantie is mogelijk.
 • Betalingen dienen te gebeuren per bankoverschrijving (overschrijvingsgegevens worden per e-mail naar de Klant gestuurd, op het door de Klant verstrekte e-mailadres).
 • Lessen die niet werden voldaan voor aanvang, zullen worden opgeschort.
 • Indien de betalingstermijn verstrijkt, dan is enkel door het verstrijken van deze termijn de Klant in verzuim.
 • Bij niet of niet tijdige betaling door de Klant, is de Klant over het openstaande bedrag rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke interestvoet, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag van de algehele voldoening. Ten laste van de Klant komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die CreaMuse, als gevolg van de niet nakoming door de Klant van diens (betalings-)verplichtingen, heeft moeten maken.
 • In geval van niet tijdige betaling is CreaMuse bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) lessen op te schorten tot het moment waarop de Klant de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
 • In geval van laattijdige betaling, worden de lessen die werden opgeschort tijdens de periode van niet-betaling, niet ingehaald. Zij geven geen recht op enige tegemoetkoming, of inhaalmoment.

2.6. Inschrijving

 • Inschrijvingen zijn pas geldig na volledige betaling van de inschrijvingkost door de Klant.
 • Nadat de betaling is aanvaard, bevestigt CreaMuse de Klant per e-mail van de inschrijving.
 • Elk schooljaar is een nieuwe overeenkomst. Er zijn geen lesoverdrachten of tegoeden mogelijk tussen verschillende schooljaren.
 • Bij het voortijdig stopzetten van de lessen door de Klant/Leerling, worden GEEN inschrijvingsgelden (hetzij geheel of gedeeltelijk) terugbetaald, noch tegoeden opgespaard. De Klant/Leerling engageert zich voor een door hemzelf gekozen tijd (schooljaar/trimester) en reserveert daardoor deze tijd.
 • Bij het annuleren van de inschrijving vóór aanvang van de eerste lesweek, wordt een administratiekost van 40 euro gerekend.

2.7. Herroepingsrecht

 • Conform de artikels VI 47-52 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de consument over een termijn van veertien (14) kalenderdagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen.
 • De herroepingstermijn gaat in van zodra de Klant hetzij via de Website, hetzij per e-mail de inschrijving bij CreaMuse heeft geplaatst.
 • In geval de Klant zijn herroepingsrecht uitoefent, is hij verplicht dit binnen de 14 kalenderdagen schriftelijk of per e-mail mee te delen aan CreaMuse. De Klant ontvangt vervolgens van CreaMuse een bevestiging van het door de Klant gebruikte Herroepingsrecht per e-mail.

2.8. Uitsluiting van herroepingsrecht

 • Er zijn uitzonderingen op het herroepingsrecht, waardoor geldt dat de Klant niet beschikt over het recht om van de inschrijving af te zien. Deze uitzonderingsclausule geldt voor:
  • Wanneer de start van de lessen (hetzij voor een schooljaar, hetzij voor een trimester) plaats vindt binnen de termijn van het herroepinsgrecht (veertien kalenderdagen), vervalt het herroepingsrecht.
  • Wanneer de Klant een eerste les genomen heeft binnen de termijn van het herroepingsrecht (veertien kalenderdagen).

2.9. Lessen

 • De Leerling wordt geacht tijdig voor de les te arriveren.
 • Bij het te vroeg aankomen voor de les, kan geen enkel recht op een langere les worden ontleend.
 • Bij het te laat aankomen voor de les, kan geen enkel recht op het verschuiven van de les worden ontleend. De les eindigt op het voorziene uur, want na deze les komen meestal andere leerlingen, die eveneens recht hebben op hun les op het afgesproken lesuur.
 • CreaMuse voorziet geen enkele vorm van toezicht voor/tijdens/na de lessen.
 • Instructeurs vinden het fijn dat hun pauzes volledig gerespecteerd worden.
 • Wijzigen van het lesuur kan enkel door contact op te nemen met de zaakvoerder van CreaMuse.
 • CreaMuse heeft het recht om lesgevers te vervangen, zonder dat de Klant hierdoor recht heeft op een tegemoetkoming. Zo'n vervanging is bijvoorbeeld mogelijk wanneer een lesgever ziek is of definitief vervangen dient te worden.

2.10. Afwezigheden

 • Het getuigt van elementaire beleefdheid indien de Klant/Leerling bij afwezigheid (tijdig) verwittigt.
 • Afwezigheden door de Leerling/Klant geven GEEN recht op terugbetalingen of inhaallessen.
 • Afwezigheden door de Leerling/Klant geven GEEN recht op een lesmoment op een ander lesuur/lesdag = er worden geen lesplekken gewisseld.
 • CreaMuse verbindt zich ertoe, dat lessen die door CreaMuse worden afgezegd, steeds worden ingehaald.
 • Een beetje uitleg bij 2.10
 • Afwezig zijn voor iets wat u graag doet, en waarvoor u zich geëngageerd heeft, is uiteraard niet leuk voor u. Dat begrijpen we zeker! Hoe graag wij daar ook zouden willen aan tegemoet komen, is dit helaas onmogelijk. Dit om 2 redenen.
 • Wanneer u afwezig bent, wordt de instructeur toch doorbetaald voor zijn/haar tijd. U engageert zich namelijk voor een bepaalde periode (schooljaar/trimester), waarop CreaMuse zich dan weer engageert naar de instructeur toe. Wanneer u niet komt, maar de instructeur er wel is, wordt dit dus logischer wijze uitbetaald voor die les. De les nadien inhalen zouden betekenen dat de instructeur bijkomend moet worden vergoed, maar dit extra lesgeld is niet geïnd bij u, de klant. Vandaar dat dit niet haalbaar is.
 • Wanneer u afwezig bent, is het ook niet haalbaar om daarvoor een wissel door te voeren met andere leerlingen in het lesrooster. Wij garanderen wie inschrijft immers graag een vast lesmoment, en wensen niet om de haverklap iedereen lastig te vallen met de vraag of ze kunnen wisselen voor iemand die niet kan komen op een gemaakte afspraak. Bovendien zou het doorvoeren van wissels bij elke afwezigheid, letterlijk neerkomen op het wekelijks maken van nieuwe roosters en planningen. U begrijpt ongetwijfeld dat dit organisatorisch absoluut niet haalbaar is, en bovendien bij de leerlingen een grote onzekerheid zou creëren voor hun eigen planning!
 • Concreet is het dus net zoals in de sportclub, of de reguliere academie. Wij reserveren de tijd voor u gedurende de periode die u zelf verkiest (schooljaar/trim). Wanneer u niet op de afspraak bent, is het moment voorbij.

2.11. Voortijdig stopzetten van de lessen door de Klant/Leerling

 • Bij het voortijdig stopzetten van de lessen door de Klant/Leerling, worden GEEN inschrijvingsgelden (hetzij geheel of gedeeltelijk) terugbetaald, noch tegoeden opgespaard. De Klant/Leerling engageert zich voor een door hemzelf gekozen tijd (schooljaar/trimester) en reserveert daardoor deze tijd.

2.12. Materiaal en gebouwen

 • Het spreekt voor zich dat er op zorgzame en correcte wijze wordt omgegaan met materiaal van de vrije basisschool, CreaMuse, de instructeur, medeleerlingen en het eigen materiaal.
 • CreaMuse is gehuisvest in de gebouwen van de vrije basisschool. Deze gebouwen zijn schoolgebouwen, en bijgevolg
  • Voor/tijdens/na de les wordt niet rondgedoold in de schoolgebouwen.
  • Potje breken is potje betalen
  • Gevallen van schade worden steeds onmiddellijk gemeld aan de zaakvoerder.

2.13. Toezicht

 • CreaMuse voorziet GEEN toezicht voor, tijdens of na de lestijd. Dingen die dan gebeuren vallen volledig buiten de verantwoordelijkheid van CreaMuse, en zijn bijgevolgd niet verzekerd. Kinderen worden daarom best op tijd afgehaald.
 • CreaMuse voorziet GEEN toezicht op de parking en kan bijgevolg niet verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen, diefstallen, ... op de parking. Ook hier komt de verzekering niet tussen.

2.14. Huurinstrumenten

 • CreaMuse heeft volgende instrumenten ter verhuur aan de Klant/Leerling in het aanbod: gitaar (akoestisch) en piano (digitaal)
 • De mogelijkheid een instrument te huren bestaat zolang de voorraad strekt.
 • Instrumenten kunnen bij CreaMuse worden gehuurd voor een termijn van hetzij een volledig schooljaar, hetzij individuele trimesters (Trimester I = september tot kerst/ Trimester II = januari tot paasvakantie/ Trimester III = na de paasvakantie tot einde schooljaar)
 • Ook wie niet ingeschreven is als Leerling bij CreaMuse, kan bij CreaMuse een instrument huren.
 • Prijzen voor de huurinstrumenten en bijhorende termijnen zijn te consulteren op de Website. Deze prijzen zijn steeds vermeld in Euro's en zijn met inbegrip van 21% BTW.
 • De huurperiode van een instrument neemt aanvang bij de eerste les in deze periode, voor zover de huurprijs werd voldaan.
 • Indien de betalingstermijn verstrijkt, dan is enkel door het verstrijken van deze termijn de Huurder in verzuim.
 • Bij niet of niet tijdige betaling door de Huurder, is de Huurder over het openstaande bedrag rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke interestvoet, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag van de algehele voldoening. Ten laste van de Huurder komen tevens alle (buiten-) gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die CreaMuse, als gevolg van de niet nakoming door de Huurder van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.
 • In geval van niet tijdige betaling is CreaMuse bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) huur van het instrument op te schorten tot het moment waarop de Huurder de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
 • In geval van laattijdige betaling, wordt het huurinstrument niet ter beschikking van de Huurder gesteld. De periode van niet- betaling, kan achteraf niet worden ingehaald, en vormt op geen enkele wijze een recht op tegemoetkoming.
 • Het door de Huurder voortijdig terugbrengen van een huurinstrument (= voor het einde van de overeengekomen huurperiode) geeft op generlei wijze recht op een tegemoetkoming of een (gedeeltelijke) terugbetaling.
 • De Huurder verbindt zich ertoe het instrument na beëindiging van de huurtijd in perfecte staat terug te geven, met alle onderdelen zoals bij ontvangst.
 • Alle herstellingskosten vallen ten laste van de Huurder en dit zowel voor reparaties welke nodig zijn tijdens de huur-periode, als voor reparaties welke nodig zijn na beëindiging van de huurperiode, om het instrument terug speelbaar te maken.
 • Kosten eigen aan het gebruik van het instrument, zoals het plaatsen van nieuwe snaren (tijdens de huurperiode), vallen volledig ten laste van de Huurder.
 • Bij het niet aangaan van een nieuwe overeenkomst, dient de Huurder het instrument terug te brengen bij de zaakvoerder aansluitend op de laatste les van de overeenkomstperiode.
 • Indien de Huurder een nieuwe overeenkomst aangaat voor het daaropvolgende schooljaar (en de betaling voldoet voor de start van de zomervakantie), dan stelt CreaMuse het huurinstrument gratis ter beschikking gedurende de zomervakantie. De nieuwe huurperiode neemt dan aanvang op 1 september.
 • Indien de Huurder een nieuwe overeenkomst aangaat voor het daaropvolgende schooljaar (en de betaling voldoet voor de start van de zomervakantie), maar het huurinstrument na de zomervakantie alsnog terugbrengt, zal alsnog de huurprijs voor de zomervakantie worden aangerekend.

2.15. Overmacht

 • In geval van overmacht is CreaMuse niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. CreaMuse is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
 • Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer brand, bedrijfsstoringen, stakingen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ziekte en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

2.16. Intellectueel eigendom, auteursrechten en foto's

 • Alle inhoud van de Website van CreaMuse, alsook commerciële en inhoudelijke uitweringen is exclusief intellectueel eigendom van CreaMuse en auteursrechtelijk beschermd.
 • Gelet op de wet omtrent auteursrecht en naburig recht, beveelt CreaMuse de Klant aan om partituren aan te kopen in boekvorm. Dit kan op eigen initiatief, of via de instructeur.
 • CreaMuse kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld indien een individuele instructeur de auteursrechten niet zou respecteren. Eventuele klachten en/of boetes zullen in dergelijk geval worden doorgerekend aan de instructeur in kwestie.
 • CreaMuse behoudt zich het recht voor om foto's te maken van het lesgebeuren/instructeurs/ leerlingen/activiteiten/.... Deze foto's kunnen worden aangewend voor promotionele doeleinden op de Website, in flyers over CreaMuse, op socialmedia-profielen van CreaMuse (vb. Facebook) . Indien de Klant niet op dergelijke foto's wenst te staan, kan hij dit schriftelijk of per e-mail melden aan CreaMuse. Er wordt dan rekening gehouden met uw bezwaar. In alle andere gevallen stemt de Klant in met het gebruik van dergelijke foto's voor en door CreaMuse.

2.17. Bescherming van de privacy

 • CreaMuse behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de Klant te verzamelen. Dit gaat overgegevens die door de Klant worden opgegeven bij inschrijving.
 • De Klant heeft overeenkomstig met de Wet van 8 december 1992 ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten allen tijde het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij/zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten van CreaMuse. Hiervoor kan de klant contact opnemen met CreaMuse.

2.18. Bewijs

 • De Klant aanvaardt elektronische bewijsvoering.
 • De Klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft.

2.19. Toepasselijk recht en de bevoegde rechterbank

 • Alle geschillen voortvloeiend uit een overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht.
 • Alle geschillen die verband houden met, of voortvloeien uit overeenkomsten aangegaan met CreaMuse, worden voorgelegd aan de bevoegde Rechterbank van Koophandel Oudenaarde (Bekstraat 14,9700 Oudenaarde), tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.


Privacy - Cookies - Disclaimer

Art1. Privacy

In deze Privacy Policy wordt onder CreaMuse verstaan zaakvoerder Bert De Cock,  met maatschappelijke zetel op Jules Lootenslaan 39, 9620 Zottegem en met ondernemingsnummer BE 0695.839.792

CreaMuse volgt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens en de 'General Data Protection Regulation' (GDPR in werkingtredend op 25/05/2018).

CreaMuse verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig onderstaande privacyverklaring. Indien u verdere info wenst, of vragen of opmerkingen heeft aangaande dit privacybeleid, kan u steeds terecht bij zaakvoerder Bert De Cock via creamusemail@gmail.com of telefonisch op 0496 35 03 73.

a) Verwerkingsdoeleinden

 • CreaMuse verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van klanten
 • Onder persoonsgegevens wordt het volgende verstaan; alle info over een natuurlijke persoon, waardoor deze direct of indirect geïdentificeerd kan worden. (bv. naam, adres, mailadres en telefoonnummer)
 • Deze gegevens zijn noodzakelijk voor een klantenbeheer en klantenadministratie.
 • Deze gegevens worden niet gedeeld met of overgedragen aan andere ondernemingen.

b) Rechtsgronden van de verwerking

 • Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming, of noodzakelijkheid voor uitvoering van een overeenkomst, binnen het kader van de GDPR.
 • In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft de klant ten allen tijde het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

c) Bewaartermijn en beveiliging

 • De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking.
 • De verwerkte gegevens worden op passende wijze beveiligd tegen ongeoorloofde verwerking en onopzettelijk verlies.

d) Recht op informatie, inzage, correctie, verwijdering, beperking, overdraagbaarheid, verzet aangaande de persoonsgegevens

 • De klant heeft te allen tijde kosteloos recht op inzage van zijn/haar persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn/laten verwijderen/de verwerking ervan laten beperken/en bezwaar maken tegen de verwerking van de hem/haar betreffende persoonsgegevens op basis de GDPR.
 • Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn/haar persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een ander bedrijf.
 • Het uitoefenen van een van bovenstaande rechten, kan heel eenvoudig door een mail te sturen naar het volgende e-mailadres: creamusemail@gmail.com.

e) Direct marketing

 • De verwerking voor directe marketingdoeleinden gebeurt enkel indien u hiervoor uitdrukkelijk uw akkoord heeft gegeven.

f) Klachten

 • De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel- commission@privacycommission.be).

Art2. Cookies

 • CreaMuse maakt gebruik van Cookies (kleine informatiebestanden die op uw computer worden geïnstalleerd als u een website bezoekt). Cookies kunnen geplaatst worden door de server van deze website, maar ook door servers van derde partijen die al dan niet met deze website verbonden zijn. (Bv. Google Analytics; een tool dat CreaMuse statistieken verschaft over aantallen bezoekers, bezochte pagina's ed. Deze statistieken zijn volledig anoniem en worden verder met niemand gedeeld!)
 • Door het gebruik van Cookies, kan de surfervaring voor de klant worden geoptimaliseerd, en kunnen verbeteringen aan de site worden uitgevoerd.
 • Wie gebruikt maakt van de website van CreaMuse, gaat akkoord met het gebruik van Cookies.
 • Wie het gebruik van Cookies wenst uit te schakelen, kan dit eenvoudig door de browersinstellingen aan te passen. Hou er wel rekening mee dat sommige functies op de website dan mogelijks niet helemaal optimaal werken.

Art3. Intellectuele eigendomsrechten

 • De beelden, teksten, domeinnaam en eventuele andere onderdelen van deze site, zijn beschermd door intellectuele rechten. Rechten op de beelden en het logo behoren CreaMuse toe. Rechten op de teksten en domeinnaam horen CreaMuse toe. Ook op het ontwerp en de software van de website rusten uiteraard intellectuele rechten. Deze behoren derde partijen toe.
 • Het is volledig verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CreaMuse de inhoud van deze website op te slaan/te reproduceren/te wijzigen/openbaar te maken/te distribueren/te verzenden/te verkopen/over te dragen op enige andere wijze, of rechten hierop te verlenen aan derden.

Art4. Disclaimer

 • Hoewel het uiteraard de bedoeling is om de website up-to-date te houden, zijn daar verder geen garanties aan verbonden.
 • CreaMuse behoudt zich het recht voor om de info op de site ten allen tijde aan te passen.